Konstrukční úlohy


Příklad 3
Sestrojte rovnoramenný lichoběžník ABCD, znáte-li délky základen a, c a velikost vnitřního úhlu |BAD| = α

Řešení
Libovolně zvolíme úsečku AB, |AB| = a, k ní hledáme body C, D.
Rozbor:
Rovnoramenný lichoběžník je osově souměrný podle kolmice q procházející středy obou základen, od níž mají body A, B vzdálenost a/2 a body C, D vzdálenost c/2. Konstrukci začneme stranou AB, sestrojíme její osu, což bude zmíněná přímka q. Bod D bude ležet na polopřímce AX, která svírá s úsečkou AB úhel α, a současně na přímce p, jež je kolmá na stranu AB a od osy q je vzdálená c/2.

Popis konstrukce:
1. AB; |AB| = a
2. S; S je střed AB
3. P; P SA, |SP| = c/2
4. p; P p, p AB
5. AX; |BAX| = α
6. D; D p AX
7. q; D q, q || AB
8. C; C q, |DC| = c, |DS| = |CS|
9. ABCD
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Diskuze:
Pokud bude α úhel ostrý, musí být základna a delší než základna c, aby řešení existovalo. Pokud bude α úhel tupý, musí být naopak kratší.
V případě, kdy je α pravý úhel a řešení existuje, bude se jednat o obdélník.
0° < λ < 90°a > c2 řešení, navzájem shodná
a ≤ c0 řešení
λ = 90°a ≠ c0 řešení
a = c0 řešení, řešením je obdélník o straně a
90° < λ < 180°a ≥ c0 řešení
a < c2 řešení, navzájem shodná