Konstrukční úlohy

Bod

Bod je bezrozměrný geometrický útvar, pomocí kterého tvoříme další útvary, tzv. množiny bodů. Je základním pojmem v rámci kterékoli školské geometrie, ať už syntetické nebo analytické. V obou případech je zadán svojí polohou a nedá se rozdělit na menší části.

Přímka

Dvěma různými body prochází jediná přímka.

Přímka je obecně chápaná jako přímá spojnice dvou různých bodů, která je prodloužená do nekonečna, nemá počátek ani konec. Určuje se těmito dvěma body. Přímka je tedy přímá spojitá čára, množina tvořená nekonečně mnoha body. Přímku určenou body A a B značíme AB.

Vzájemná poloha bodu a přímky

Bod A leží na přímce p.
Ap
Bod A neleží na přímce p.
Ap

Vzájemná poloha dvou přímek

Přímky jsou totožné.
(speciální případ rovnoběžnosti)
Mají všechny body společné.
p = q
Přímky jsou rovnoběžné různé.
Nemají společný bod.
p || q
Přímky jsou různoběžné,
mají jeden společný bod P.
p q
Přímky jsou mimoběžné (pouze v prostoru).
Nemají společný bod a neleží v jedné rovině.
pq