Konstrukční úlohy


Příklad 5
Mějme různé body P, Q. Odvoďte a narýsujte množinu M všech bodů X takových, že PQX je rovnoramenný trojúhelník se základnou QX.

Rozbor:
Jestliže body PQX tvoří rovnoramenný trojúhelník se základnou QX, musí být vzdálenost bodů Q a X od bodu P stejná, což znamená, že musí ležet na kružnici se středem P. Množina M, složená z těchto bodů X, bude mít tvar kružnice se středem P a poloměrem PQ. Bod Q do množiny M náležet nemůže, neboť neodpovídá zadání, stejně jako bod Q', který je obrazem bodu Q ve středové souměrnosti podle bodu P (bod P je středem úsečky QQ').

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)