Konstrukční úlohy


Příklad 3
Mějme různé body A, B. Odvoďte a narýsujte množinu M bodů dané vlastnosti.
M = {X  ρ; |AB|2 = |AX|2 + |BX|2}

Rozbor:
Vzorec odpovídá Pythagorově větě, tedy vztahu pro délky stran v pravoúhlém trojúhelníku, kde je strana AB přeponou. Trojúhelníky ABX budou mít tedy pravý úhel při vrcholu X. Množina M tak bude odpovídat Thaletově kružnici, až na body A a B, které budou podle vzorce do množiny M patřit také.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)