Konstrukční úlohy


Příklad 4
Mějme přímku p a bod A; A  p. Odvoďte a narýsujte množinu M středů všech kružnic, které se přímky p dotýkají v bodě A.

Rozbor:
Jinými slovy bude přímka tečnou každé kružnice, jejíž střed bude ležet v množině M. Bod A bude přitom na této kružnici ležet. To odpovídá faktu, že bude úsečka AX kolmá na přímku p. Množina M bude tedy kolmicí na přímku p a procházející bodem A. Ze zadání také plyne, že bod A do množiny M náležet nebude.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)