Konstrukční úlohy


Příklad 5
Pomocí sinové věty sestrojte úsečku délky ab/c, pokud jsou dány úsečky délek a, b, c.

Řešení
Výraz odpovídá délce jedné ze stran dvou podobných trojúhelníků (tj. trojúhelníků s vnitřními úhly stejné velikosti) vzhledem k sinové větě.
Hledaná délka x = ab/c se nazývá čtvrtá geometrická úměrná úseček a, b, c (v tomto pořadí).

Rozbor:
Sestrojíme libovolný nenulový konvexní úhel, na jehož ramena poté naneseme délky jednotlivých úseček.

Popis konstrukce:
1. AB'; |AB'| = a
2. X; 0º < |B'AX| < 180º
3. C; C AX, |AC| = b
4. C'; C AX, |AC'| = c
5. B'C'
6. p, C p, p || B'C'
7. B; B p AB'
8. AB
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Závěr:
Podle věty sinové je délka úsečky AB rovna zadanému výrazu.