Konstrukční úlohy


Příklad 2
Pomocí Pythagorovy věty sestrojte úsečku délky √a2-b2 , pokud jsou dány úsečky délek a, b, a > b.

Řešení
Výraz odpovídá délce odvěsny v pravoúhlém trojúhelníku s přeponou a a odvěsnou b.
Rozbor:
Sestrojíme úsečku délky b a v jednom jejím krajním bodě sestrojíme kolmici, bod na této přímce, který bude mít od bodu úsečkou hledanou vzdálenost, najdeme pomocí kružnice o poloměru a se středem v druhém krajním bodě úsečky.

Popis konstrukce:
1. AB; |AB| = b
2. p; A p, p AB
3. k; k(B, a)
4. C; C p k
5. AC
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Závěr:
Výraz má smysl, pouze pokud ab, což odpovídá i existenci řešení pomocí konstrukce. Podle Pythagorovy věty je délka úsečky AC rovna výrazu √a2-b2 .