Konstrukční úlohy

Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta


Diplomová práce
Štěpán Kurka

Webová aplikace pro výuku planimetrie

Katedra didaktiky matematiky
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Studijní program: Matematika, Učitelství matematiky-informatiky pro střední školy