Konstrukční úlohyPříklad 11
Pomocí Pythagorovy věty sestrojte úsečku délky √a2+b2 , pokud znáte úsečky délek a, b.

Řešení
Výraz odpovídá délce přepony v pravoúhlém trojúhelníku o odvěsnách a, b.
Rozbor:
Sestrojíme úsečku délky a, v jednom jejím krajním bodě sestrojíme kolmou úsečku délky b.

Popis konstrukce:
1. AB; |AB| = a
2. p; A p, p kolmá na AB
3. C; C p, |AC| = b
4. BCZávěr:
Podle Pythagorovy věty je délka úsečky BC rovna výrazu √a2+b2 .