Konstrukční úlohyPříklad 8
Sestrojte KLM, znáte-li délku jeho strany m, velikost vnitřního úhlu κ při vrcholu K a délku těžnice tk na stranu k.

Řešení
Libovolně zvolíme úsečku KL, |KL| = m, k ní potom hledáme bod M.
Rozbor:
Bod M leží na polopřímce LSk, kde Sk je střed strany LM. Bod Sk je od bodu K vzdálen délkou tk a leží na polopřímce SX, kde S je střed strany m a X je bod vyhovující podmínce |LSX| = κ.

Popis konstrukce:
1. KL; |KL| = m
2. S; S střed KL
3. SX; |LSX| = κ
4. k; k(K, tk)
5. Sk; Sk (k SX)
6. M; M LSk, |MSk| = |LSk|, ML
7. KLM
V appletu je z důvodu více řešení místo Sk pouze S následované číslem.Diskuze:
Počet řešení závisí na počtu prvků průniku kružnice k s polopřímkou SmX.
Pokud je polovina strany m delší než těžnice tk, řešení budou vždy dvě. V opačném případě mohou nastat situace, že přímka kružnici protíná v jednom nebo ve dvou bodech, případně že jejich průnik je prázdný.
0º < κ ≤ 90ºm ≥ 2tk0 řešení
m < 2tk2 řešení
90º < κ < 180º2tk < m.sinα0 řešení
2tk = m.sinα2 řešení
m.sinα < 2tk < m4 řešení
m ≤ 2tk2 řešení