Konstrukční úlohyOsy stran

Osa úsečky je přímka na úsečku kolmá, která navíc prochází jejím středem. Osu strany trojúhelníka chápeme jako osu úsečky, kde stranu považujeme za úsečku. Například osa strany AB je kolmice na AB vedená středem SAB. Je to přímka, pro jejíž body platí, že mají stejnou vzdálenost od A jako od B.

Osa strany AB v rovině ρ jako množina bodů:
{Xρ; |AX| = |BX|}

Osy stran trojúhelníku mají jeden společný bod So.

Pro dvě osy existuje jeden průsečík, pro který platí, že je stejně vzdálený od všech tří vrcholů, tedy jím musí procházet i osa třetí.

Kružnice opsaná

Protože je průsečík os stran stejně vzdálen od všech tří vrcholů trojúhelníku, můžeme zkonstruovat kružnici, která bude vrcholy procházet. Taková kružnice má střed So, poloměr |SoA| a nazývá se opsaná, značíme ko.