VÝRAZY


Algebraický výraz je každý matematický zápis, který je tvořen z konstant a proměnných, mezi nimiž jsou pomocí algebraických operací (např. sčítání, násobení) a závorek vytvořeny smysluplné vztahy.

Pozn. Pojmem proměnná označujeme libovolné písmeno, které zastupuje čísla z určitého oboru. Tento obor nazýváme obor proměnné. Konkrétní čísla, která se objevují ve výrazech, označujeme jako konstanty.

Výraz je např. zápis obrazekV1, obrazekV2, obrazekV3, obrazekV4. Výrazem naopak není zápis obrazekV5.

Pro lepší pochopení uvedených pojmů se podíváme na výraz obrazekV2Pr, pomocí něhož vypočítáme obvod kruhu. Jedná se o výraz, kde konstantami jsou čísla 2 a obrazekVpi (jejich hodnota je stále stejná, konstantní). Proměnnou je v tomto případě písmeno obrazekVr, vyjadřující poloměr daného kruhu (hodnota poloměru se pro různé kruhy mění, proměňuje se, a s ní i obvod kruhu).

A jaký je obor proměnné obrazekVr pro výraz obrazekV2Pr? Díváme-li se na tento výraz jako na návod pro výpočet obvodu kruhu, tak obor proměnné je tvořen všemi kladnými čísly (poloměr kruhu, tedy proměnná obrazekVr, nemůže nabývat záporných hodnot ani nuly). Jestliže však výraz obrazekV2Pr chápeme obecněji, jako určitý výraz se dvěma konstantami a jednou proměnnou, pak do oboru proměnné zahrnujeme všechna reálná čísla.

Kromě oboru proměnné existuje i definiční obor proměnné. Do definičního oboru proměnné patří jen taková čísla, pro které daný výraz má smysl. To znamená, že po dosazení libovolného čísla z definičního oboru proměnné nenastane nepřípustná operace (dělení nulou, výraz nula na nultou, odmocňování záporného čísla, atd.). V našem případě je definiční obor proměnné tvořen všemi reálnými čísly.

Pozn. Pozorný čtenář jistě zpozoroval, že řecké písmeno obrazekVpi [pí] jsme označili jako konstantu. Jak již víme z kapitoly o číselných oborech, písmeno obrazekVpi reprezentuje iracionální Ludolfovo číslo (jeho přibližná hodnota je 3,14).

Pozn. Není-li v zadání úlohy obor proměnné uveden, bereme v úvahu ten nejobecnější možný (obvykle obor reálných čísel). Z tohoto oboru vynecháme ty hodnoty, pro které výraz nemá smysl, a tím dostaneme definiční obor proměnné.

Hodnotou výrazu pro dané hodnoty proměnných rozumíme výsledek získaný po dosazení daných hodnot z definičního oboru za všechny proměnné a provedení veškerých operací.

Pozn. Do definičního oboru výrazu s více proměnnými patří jen taková čísla, pro která má daný výraz smysl.


Příklad[nahoru]
Urči, pro které hodnoty jednotlivých reálných proměnných má daný výraz smysl:
a) obrazekV6
Řešení
Výraz má smysl pro všechna obrazekV7 taková, že obrazekV8, tj. obrazekV9.
Pro obrazekV10 by nastala nepřípustná operace dělení nulou.
Tedy obrazekV11.

b) obrazekV12
Řešení
Aby měl výraz smysl, musí zároveň platit: obrazekV13. První podmínku lze přepsat jako obrazekV14, druhou jako obrazekV15, tj. obrazekV16.
První podmínka zaručuje, že nebudeme odmocňovat záporné číslo. Druhá podmínka vylučuje dělení nulou.
Tedy obrazekV17.

c) obrazekV18
Řešení
Aby daný výraz měl smysl, musí zároveň platit:
1. obrazekV19, tj. obrazekV20. Tato podmínka platí pro všechna obrazekV21, protože druhá mocnina libovolného čísla je vždy větší nebo rovna nule.
2. obrazekV22, tj. obrazekV23.
3. obrazekV24, tj. obrazekV25, tedy obrazekV26.
První podmínka nám zaručí, že nebudeme odmocňovat záporné číslo. Druhou podmínkou vyloučíme pod odmocninou všechna záporná čísla i nulu, abychom neodmocňovali záporné číslo ani nedělili nulou. Třetí podmínka zaručuje, že nebudeme dělit nulou.
Tedy obrazekV27, obrazekV28, obrazekV29.

Příklad[nahoru]
Urči hodnotu výrazu pro dané hodnoty proměnných:
a) obrazekV30, pro obrazekV31
Řešení
obrazekV32

b) obrazekV33, pro obrazekV34
Řešení
obrazekV35

c) obrazekV36, pro obrazekV37
Řešení
obrazekV38

d) obrazekV39, pro obrazekV40
Řešení
Pro zvolené hodnoty proměnných výraz nemá smysl. Po dosazení za proměnnou obrazekV41 ve jmenovateli by nastala nepřípustná operace, a to dělení nulou.


S výrazy se v matematickém textu setkáváme často. Přehledný a snáze srozumitelný výraz totiž nahrazuje zdlouhavý slovní popis. Srovnej: Podíl pětinásobku součtu dvou reálných čísel a druhé odmocniny z jejich rozdílu jednoduše zapíšeme jako obrazekV42.

Příklad[nahoru]
Zapiš jako výraz se zvolenými proměnnými (např. obrazekVx, obrazekVy):
a) součet šestinásobku třetí mocniny prvního čísla a třetiny absolutní hodnoty druhého čísla
Řešení
obrazekV43
b) rozdíl druhé odmocniny dvojnásobku prvního čísla a druhé mocniny čtyřnásobku druhého čísla
Řešení
obrazekV44
c) součin dvojnásobku prvního čísla a čtvrtiny druhé odmocniny druhého čísla
Řešení
obrazekV45
d) podíl čtvrté mocniny prvního čísla a absolutní hodnoty dvojnásobku druhého čísla
Řešení
obrazekV46


S výrazy se setkáváme také v podobě vzorců, a to nejen v matematice, ale i v dalších vědách – fyzice, chemii, zeměpisu (např. vzorec pro objem kvádru, výpočet rychlosti podle dráhy a času, vzdálenost dvou míst na Zemi podle jejich souřadnic). Výrazy nám pomáhají i při zápisu řešení slovních úloh.

Příklad[nahoru]
Petra má 3 sáčky, v každém z nich je obrazekV47 bonbónů. Tyto bonbóny chce rozdělit mezi svých obrazekV48 spolužáků. Pomocí výrazu napiš, o kolik se zmenší počet bonbónů pro každého spolužáka, jestliže Petra chce obdarovat i obrazekV49 kamarádů z vedlejší třídy, a během cesty do školy už 5 % bonbónů snědla.

Řešení
Původní počet bonbonů pro každého spolužáka…obrazekV50
Počet spolužáků a kamarádů z vedlejší třídy…obrazekV51
Počet bonbonů, které má Petra po příchodu do školy…obrazekV52, tj. obrazekV53
Počet bonbonů, které dostane každý spolužák nebo kamarád…obrazekV54
Zmenšení počtu bonbonů připadajících na spolužáka…obrazekV55


Pozn. V této kapitole pracujeme s algebraickými výrazy, tj. s výrazy, v nichž za každou proměnnou dosazujeme z číselného oboru. Existují ale i nealgebraické výrazy, jako např. výraz obrazekV56. S nealgebraickými výrazy se setkáváme např. ve výrokové logice. Většinou lze z kontextu poznat, kdy výraz je či není algebraický. Proto můžeme slovo algebraický vynechat.

Cvičení k této kapitole.[nahoru]