ČÍSELNÉ OBORY


Číselným oborem rozumíme číselnou množinu, na které jsou definovány bez omezení početní operace sčítání a násobení, tj. číselný obor je vzhledem k těmto operacím uzavřený.

Pozn. Uzavřenost číselného oboru vzhledem k početní operaci znamená, že výsledkem početní operace mezi dvěma libovolnými prvky z příslušné číselné množiny je číslo, které také patří do této číselné množiny.

Obor všech přirozených čísel je tvořen množinou čísel obrazekOb1, na které jsou definovány bez omezení početní operace sčítání a násobení. Značíme obrazekS7.

Obor všech celých čísel je tvořen množinou obsahující všechna přirozená čísla, všechna čísla opačná k přirozeným číslům a nulu, na které jsou definovány bez omezení početní operace sčítání, odčítání a násobení.
Značíme obrazekS8.

Pozn. Opačným číslem obrazekOb2 k číslu a rozumíme takové číslo, pro něhož je obrazekOb3. Opačné číslo ke kladnému číslu je číslo záporné (např. obrazekOb4, obrazekOb5), opačné číslo k zápornému číslu je číslo kladné (např. obrazekOb6, obrazekOb7). Opačné číslo k číslu nula je číslo nula.

Příklad[nahoru]
Rozhodni, zda-li následující tvrzení jsou pravdivá:
a) Číslo obrazekOb25 náleží do oboru přirozených čísel.
Řešení
Ne, číslo obrazekOb25 náleží do oboru celých čísel.

b) Opačným číslem k číslu obrazekOb26 je číslo obrazekOb27.
Řešení
Ano, toto tvrzení je pravdivé.

c) Číslo obrazekOb28 náleží do oboru přirozených čísel.
Řešení
Ne, číslo obrazekOb28 náleží do oboru celých čísel.


Obor všech racionálních čísel je tvořen množinou obsahující taková čísla, která lze zapsat ve tvaru obrazekOb8, kde obrazekOb9, na které jsou definovány bez omezení početní operace sčítání, odčítání, násobení a dělení nenulovým číslem.
Značíme obrazekS9.

Pozn. Množinu racionálních čísel můžeme také popsat tak, že obsahuje čísla s konečným desetinným rozvojem (např. číslo obrazekOb10a) a nekonečným periodickým desetinným rozvojem (např. číslo obrazekOb10b).

Obor všech reálných čísel je tvořen množinou obsahující všechna racionální čísla a čísla s nekonečným neperiodickým desetinným rozvojem, na které jsou definovány bez omezení početní operace sčítání, odčítání, násobení a dělení nenulovým číslem.
Značíme obrazekS10.

Pozn. Reálné číslo, které zároveň nepatří do množiny racionálních čísel, nazýváme iracionální číslo. Příkladem iracionálního čísla je číslo obrazekOb10, (tj. Ludolfovo číslo, které představuje podíl obvodu libovolné kružnice a jejího průměru), které má nekonečný neperiodický desetinný rozvoj.

Pozn. Každé reálné číslo můžeme znázornit jako bod na číselné ose. A zároveň každý bod na číselné ose reprezentuje jedno reálné číslo.

obrazekOb11

Pozn. Zápis obrazekOb12 čteme a náleží obrazekOb14. Tento zápis znamená, že číslo a je prvkem oboru celých čísel.

Příklad[nahoru]
Rozhodni, zda platí:
a) obrazekOb29
Řešení
Ano, protože se jedná o číslo s konečným desetinným rozvojem.

b) obrazekOb30
Řešení
Ne, Ludolfovo číslo má nekonečný neperiodický desetinný rozvoj, proto do oboru racionálních čísel nepatří.

c) obrazekOb31
Řešení
Ano, protože se jedná o číslo s konečným desetinným rozvojem.


Vztah mezi číselnými množinami lze schematicky vyjádřit:
obrazekOb15


Na závěr se podíváme, jaké vlastnosti má každý číselný obor:
Pro každá tři čísla a, b, obrazekOb17 z číselného oboru platí:
1. asociativnost sčítání a násobení
obrazekOb18
obrazekOb19
2. komutativnost sčítání a násobení
obrazekOb20
obrazekOb21
3. existence neutrálního prvku vzhledem ke sčítání a násobení
obrazekOb22 (s výjimkou oboru přirozených čísel)
obrazekOb23
4. distributivnost násobení vzhledem ke sčítání
obrazekOb24


Pozn. Neutrální prvek vzhledem k početní operaci je takový prvek, který neovlivní výsledek početní operace.

Pozn. V oboru přirozených čísel platí existence neutrálního prvku jen vzhledem k násobení. Existence neutrálního prvku vzhledem ke sčítání v něm neplatí, protože do oboru přirozených čísel nezahrnujeme číslo 0.
[nahoru]