Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/telesa.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Tělesa

Nyní si tedy připomeneme některá tělesa, která budeme dále používat. Další tělesa naleznete v práci Lídy Kadlecové Stereometrie.

Hranoly

Vznik hranolu
Zvolme rovinu α a v ní libovolný n-úhelník. Dále zvolme přímku s různoběžnou s rovinou α. Sjednocení všech přímek rovnoběžných s přímkou s a protínajících n-úhelník se nazývá n-boký hranolový prostor. Tento hranolový prostor řízneme dvěma navzájem rovnoběžnými rovinami, které nejsou rovnoběžné s přímkou s. Průnikem těchto rovin s hranolovým prostorem jsou dva shodné n-úhelníky, tzv. podstavy hranolu, a část hranolového prostoru vymezená těmito rovinami se nazývá n-boký hranol. Úsečky spojující vrcholy podstav hranolu, které jsou rovnoběžné se směrem s, se nazývají boční hrany. Přímky hranolového prostoru, které protínají strany n-úhelníku podstavy tělesa, tvoří hranolovou plochu.

Hranoly dělíme na nekonvexní a konvexní:

Tyto skupiny dále dělíme na kolmé a kosé hranoly: Speciálním případem kolmého n-bokého hranolu je pravidelný n-boký hranol, jehož podstavy jsou shodné pravidelné n-úhelníky.

Název tělesa Popis Obrázek
Nekonvexní kosý hranol podstavou je nekonvexní mnohoúhelník
Nekonvexní kolmý hranol podstavou je nekonvexní mnohoúhelník a boční hrany jsou kolmé k podstavě
Konvexní kosý hranol podstavou je konvexní mnohoúhelník
Konvexní kolmý hranol podstavou je konvexní mnohoúhelník a boční hrany jsou kolmé k podstavě
Pravidelný šestiboký hranol podstavy jsou pravidelné šestiúhelníky, boční stěny jsou obdélníky (případně čtverce) a boční hrany jsou kolmé k podstavě (jedná se tedy o kolmý hranol)
Kvádr podstavou je obdélník nebo čtverec a každé dvě protilehlé stěny jsou rovnoběžné a shodné (jedná se o kolmý čtyřboký hranol)
Krychle všechny stěny jsou shodné čtverce (jedná se o pravidelný kolmý čtyřboký hranol)

Válce

Vznik válce
Zvolme rovinu α a v ní libovolný kruh. Dále zvolme přímku s procházející středem kruhu a různoběžnou s rovinou α, tzv. osa válce. Sjednocení všech přímek rovnoběžných s přímkou s a protínajících kruh se nazývá válcový prostor. Válcový prostor řízneme dvěma navzájem rovnoběžnými rovinami, které nejsou rovnoběžné s přímkou s. Průnik těchto rovin s válcovým prostorem jsou kruhy, tzv. podstavy válce, a část válcového prostoru vymezená těmito rovinami se nazývá kruhový válec. Úsečky ležíci na plášti válce rovnoběžné s osou válce a mající koncové body na podstavách válce se nazývají strany válce. Přímky válcového prostoru, které protínají kružnici podstavy tělesa, tvoří válcovou plochu.

Válce dělíme na kolmé a kosé:

Název tělesa Popis Obrázek
Kosý kruhový válec podstavy jsou shodné kruhy a osa válce není kolmá k podstavě
Kolmý kruhový válec podstavy jsou shodné kruhy a osa válce je kolmá na podstavu.

Poznámka
Kolmý kruhový válec nazýváme též rotační, neboť toto těleso také vzniká rotací obdélníku kolem jedné jeho strany.