Menu

Workshopy

Seznam přednášejících v abecedním pořadí.

RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. (MFF UK)
Využití GeoGebry při výuce statistiky

Účastníci se seznámí s možnostmi využití software GeoGebra při výuce statistiky a pravděpodobnosti na střední škole. Budou představeny možnosti práce s tabulkou, zpracování dat v rámci statistických šetření a řešeny úlohy na výpočet charakteristik polohy i variability. Účastníci se naučí v prostředí dynamického programu sestrojovat statistické grafy a vyšetřovat statistické závislosti. Na jednoduchých příkladech bude prezentována práce s grafy rozdělení pravděpodobnosti.


RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (MFF UK)
Zavedení rovnice přímky v analytické geometrii

Ve výuce analytické geometrie v rovině se žáci obvykle setkávají nejprve s parametrickým vyjádřením přímky a teprve poté s obecnou rovnicí, popřípadě směrnicovým a úsekovým tvarem. Přitom směrnicový tvar rovnice přímky znají již ze základní školy jako předpis lineární funkce. V souladu se spirálovým kurikulem proto ukážeme, jak lze na tyto dosavadní znalosti navázat, a zavést jednotlivé způsoby vyjádření přímky v jiném pořadí. Naše poznatky vycházejí z praxe, neboť tento přístup je běžný v anglosaských zemích a byl také vyzkoušen v rámci průzkumu provedeného v roce 2019 na jednom pražském gymnáziu.


doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (MFF UK)
Rozvíjení matematických znalostí žáků na střední škole s podporou GeoGebry

Program GeoGebra lze využívat nejen k rýsování či zobrazování geometrických situací, ale nabízí uživatelům možnosti, jak rozvíjet porozumění žáků v dalších tématech matematiky na střední škole. Budou představeny a řešeny úlohy z oblasti konstrukční a výpočetní geometrie včetně zkoumání vlastností funkcí a řešení rovnic.


Mgr. Zuzana Skálová (G Christiana Dopplera, Praha)
Využití kvízů ve výuce matematiky

Díky dostupnosti moderních technologií vzniká množství různých vzdělávacích webových stránek a aplikací. Oblíbenou formou jejich využití přímo ve školách jsou kvízy, díky kterým si mohou žáci učivo procvičovat. V rámci workshopu si ukážeme několik volně dostupných webových stránek (Kahoot, Quizizz, apod.), kde lze nalézt mnoho již vytvořených kvízů a přímo je použít, a zároveň zkusíme nějaký kvíz vytvořit.


RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (MFF UK)
Pravděpodobnost na střední škole

Workshop bude věnován středoškolským úlohám z pravděpodobnosti. Důraz bude kladen na úlohy, které nejsou pouhou aplikací kombinatoriky, nýbrž vyžadují i jiný pohled na danou tématiku. K závěru bude stručně prodiskutovaná geometrická pravděpodobnost a její možná aplikace na středních školách.


Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D. (FD ČVUT)
3D modelování při výuce geometrie

Poznávací proces v geometrii je různorodý v objektech, činnostech, vazbách i struktuře. Základními stavebními kameny geometrie jsou jednoduché geometrické objekty, tj. ty, které se již z ničeho neskládají (body, úsečky, kružnice, koule). Úroveň porozumění složitějším objektům je možné posuzovat podle schopnosti vyvolat objekt v představě bez opory modelů nebo obrázků. Zpočátku žáci poznávají geometrické objekty na základě vlastní manipulativní činnosti, cesta k abstraktní představě a myšlenkové manipulaci je dlouhá a ne vždy úspěšná. Geometrické modelování může proces výrazně urychlit, dobré použití vhodného 3D software žákům pomáhá nahradit formální znalosti a přispívá k osvojování užitečných návyků a strategií. Workshop je určen učitelům i dalším pedagogům na středních školách, kteří mají zájem rozvíjet geometrické vidění a digitální gramotnost žáků, nebojí se měnit stereotypy a chtějí zařazovat do své práce inovativní prvky. Cílem je přinést inspiraci k práci s žáky podloženou zkušenostmi se začátečníky 3D modelování na vysoké škole.