Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/cabri/config.php on line 1 Geometrie zive

Geometrie zive - logo

Otočení

Definice

Je dán orientovaný úhel, jehož jedna velikost je α a bod S. Otočení (nebo také rotace) je shodné zobrazení R(S, α), které přiřazuje:

  1. každému bodu XS bod X’ tak, že |XS| = |X’S| a orientovaný úhel XSX’ má velikost α,
  2. bodu S přiřazuje bod S’ = S.

otevři rys v CabriJava

Poznámka: Terminologie této kapitoly vychází z pojmů zavedených v [1]. Cabri Geometry nezná pojem "orientovaný úhel". Otočení je v Cabri Geometry určeno svým středem a velikostí úhlu, přičemž kladná velikost úhlu otočení znamená otáčení v kladném smyslu, tedy proti směru hodinových ručiček, naopak záporná velikost odpovídá otáčení po směru hodinových ručiček, tedy v záporném smyslu.

Pokud je velikost úhlu určena změřením odchylky dvou polopřímek (jako v tomto rysu či rysu 1), velikost úhlu je vždy kladná. Navíc není jednoznačně určeno, který z úhlů svíraných polopřímkami se má měřit - zda "vnitřní" (konvexní) či "vnější" (nekonvexní). Cabri Geometry proto někdy zdánlivě nahodile volí jeden z nich (viz poznámka v úvodu kapitoly Úhly na kružnici). Na druhou stranu je tento způsob určení velikosti úhlu jednoduchý a intuitivní.

Někdy může být vhodnější zadávat velikost úhlu otočení přímo jako číslo (jako v rysu 2) či například pomocí souřadnice pohyblivého bodu.

Rys 1 - Otáčivý pohyb

otevři rys v CabriJava

Měňte velikost zadaného úhlu (tažením jeho zvýrazněného ramene). Popište dráhu vrcholu písmene "R".

Vrchol bodu "R" se pohybuje po kružnici se středem S.

Rys 2 - Obraz přímky

Je dána přímka p, otočení O(S,α) a p’ jako obraz p v otočení O.

otevři rys v CabriJava

Měňte pozici středu otáčení, polohu přímky p a základní velikost úhlu otočení α. Velikost úhlu lze měnit posouváním zvýrazněného bodu po úsečce v rozsahu -360 až 360 stupňů.

Kdy jsou přímky p a p’ rovnoběžné?

Pokud je základní velikost otočení 0° nebo 180°.

Upravte rys tak, aby přímky p a p’ byly totožné. Kdy to může nastat?

Pokud je α = 0° nebo pokud p prochází bodem S a α = 180°.

Jak se mění odchylka přímek p a p’?

Pro |α| ≤ 90° odchylka přímek odpovídá |α| a pro |α| > 90° je odchylka rovna 180 - α.

Rys 3 - Kaleidoskop

Tmavě modrý trojúhelník s označeným vrcholem "A" pomocí několika otočení po 30° se stejným středem vytvoří následující symetrický obraz:

otevři rys v CabriJava

Měňte pozici a tvar tmavě modrého trojúhelníka ("A"). Velmi pěkné vzory a efekty vzniknou například kroužením celého trojúhelníka nebo jednoho z jeho vrcholů kolem středu kaleidoskopu.

Nakonec ještě obdobný kaleidoskop, tentokrát animovaný:

otevři rys v CabriJava

Příklad 1 - Jiný způsob zadání

Je dán bod A a jeho obraz A’ v otočení O. Známe velikost úhlu otočení, ale neznáme jeho střed. Najděte jej.

otevři rys v CabriJava

Řešení:

Z definice zobrazení vyplývají dvě podmínky pro polohu středu:

  1. střed O je stejně vzdálen od A i jeho obrazu A’, musí tedy ležet na ose úsečky AA’
  2. velikost úhlu AOA’ musí být rovna zadanému úhlu otočení. Bod O tedy musí ležet na kružnicovém oblouku, ze kterého je úsečka AA’ vidět pod daným úhlem. Konstrukce tohoto oblouku je popsána v kapitole Množiny bodů.

Příklad 2 (důkazový)

Dokažte, že shodné tětivy dané kružnice k mají stejnou vzdálenost od jejího středu.

otevři rys v CabriJava

Řešení:

V otočení kolem středu S se zobrazí trojúhelník SAB na trojúhelník SCD, stejně tak bod O (střed strany AB) na O’ (střed strany CD). Z definice otočení vyplývá, že |SO| = |SO’|.

Poznámka: Příklad lze také řešit např. pomocí Pythagorovy věty.

Příklad 3 (konstrukční)

Jsou dány dvě různé rovnoběžné přímky a a b a mimo ně bod C. Sestrojte rovnostranný trojúhelník ABC tak, aby bod A ležel na přímce a a bod B ležel na přímce b.

otevři rys v CabriJava

Řešení:

Vyjdeme z toho, že řešení existuje. Protože trojúhelník ABC je rovnostranný, všechny jeho vnitřní úhly jsou 60°. Tedy otočením o 60° proti směru hodinových ručiček kolem bodu C se bod B zobrazí na bod A. Bod B leží na přímce b, jeho obraz, B’ = A tedy leží na přímce b’, obrazu přímky b podle stejného otočení. A protože bod A musí ze zadání ležet na přímce a, najdeme bod A jako průsečík přímek a a b’. Zbývající vrchol B pak najdeme např. otočením bodu A kolem bodu C o 60° po směru hodinových ručiček.

Úloha má vždy dvě řešení - druhé řešení je symetrické, přímku b otočíme kolem bodu C po směru hodinových ručiček. V obou případech jsou přímky a a b’ různoběžné a mají tedy průsečík.

Měňte zadané objekty a přesvědčete se, že úloha má vždy řešení.


[ zpět ] [ nahoru ] [ titulní stránka ] Poslední úprava této stránky: 2016-02-11
Zoran Bonuš