Informace pro zájemce o studium učitelství

Bakalářské studium

Na Matematicko-fyzikální fakultě a ve spolupráci s jinými fakultami UK lze studovat učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů v předepsaných kombinacích. Nejprve je třeba absolvovat bakalářské studium (standardní doba studia 3 roky, státní závěrečná zkouška, titul bakalář - Bc.) v jedné z následujících kombinací.

Na Matematicko-fyzikální fakultě UK (přihláška se podává na MFF UK): Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK (přihláška se podává na PřF UK): Ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK (přihláška se podává na FTVS UK): Ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK (přihláška se podává na MFF UK):

Navazující magisterské studium

Na absolvované bakalářské studium navazuje dvouoborové magisterské studium (standardní doba studia 2 roky, státní závěrečná zkouška, titul magistr - Mgr.) ve stejných kombinacích, jako je tomu u bakalářského studia. Jedná se tedy o kombinace oborů:

Na Matematicko-fyzikální fakultě UK (přihláška se podává na MFF UK): V oborech Učitelství matematiky, Učitelství fyziky a Učitelství informatiky absolvent získává aprobaci nejen pro výuku na středních školách, ale také na nižším stupni víceletých gymnázií a na 2. stupni základní školy.

Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK (přihláška se podává na PřF UK): Ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK (přihláška se podává na FTVS UK): Ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK (přihláška se podává na MFF UK):

Kombinované studium

Kombinovanou formou je možno studovat všechny učitelské obory otevírané na MFF, a to jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském studiu. Jedná se tedy o kombinace fyzika – matematika, matematika – deskriptivní geometrie, matematika – informatika. Kombinovaná forma studia je pouze jinou formou, studijní plány a obsah jednotlivých předmětů jsou tedy stejné jako na prezenčním studiu.
Zejména v prvních dvou ročnících bakalářského studia jsou pořádány pravidelné konzultace. K dispozici jsou materiály k jednotlivým předmětům a organizační informace ke všem oborům:

Celoživotní vzdělávání

Tříleté kurzy celoživotního vzdělávání vedou k získání aprobace či rozšíření aprobace o jeden předmět: Kurz je určen absolventům vysokých škol (Mgr. / Ing.), zejména absolventům odborného studia příslušného oboru, přijímáni jsou však i absolventi jiných oborů (např. rozšíření aprobace o další předmět).

Další informace


Možnosti postgraduálního studia

Po absolvovaném magisterském studiu je možno pokračovat v doktorském studiu oboru 4M8 – Obecné otázky matematiky a informatiky (titul Ph.D.).
Rovněž je možno se podrobit rigoróznímu řízení (titul RNDr.) ve stejně nazvaném oboru.


Rigorózní řízení — RNDr. (obor Obecné otázky matematiky a informatiky)

Obhájené práce: