Věta: Každá posloupnost má nejvýše jednu limitu. 

 

Důkaz: sporem

Pro spor budeme předpokládat, že existuje posloupnost , která má dvě různé limity, tedy

lim an = A  lim an = B  , kde  AB

Dále budeme předpokládat, že  A<B.

Z definice víme, že 

Oba tyto výroky musí platit pro všechna , tedy i pro

Položíme-li n0=max(nA,nB), pak tedy pro všechna nn0 musí an "ležet" zárověň v červeném i modrém pásu. 

 


Věta: Každá konvergentní posloupnost je omezená.

 

Důkaz: 

Předpokládejme, že existuje posloupnost je konvergentní a platí 

lim an = A  

Potom potom z definice plyne 

Z čísel ai , kde i =1...n0-1  najdeme minimum a označíme ho d, potom z nich najdeme maximum a označíme ho h.

Potom bude pro každé přirozené n platit

an = min(A - , d)   a zároveň   an = max(A - , h) 

 


Věta:  

 

  , kde r > 0    

 

Důkaz: z definice

Chceme tedy ukázat, že k libovolnému najdeme takové n0, že pro všechny členy posloupnosti an =1/n , n0-tým členem počínaje bude platit

|1/n - 0| <

1/n <

n < 1/  , tedy pro dané  vždy najdeme takové n0 a to například n0 = 1/ + 1

 

Druhý vztah se dokáže podobně.

 


Věta:  Nechť (an) a (bn) jsou konvergentní posloupnosti a 

nechť lim an = A  lim bn = B,  

nechť c libovolné reálné číslo. 

Potom jsou konvergentní i posloupnosti (an + bn), (an - bn), (an. bn), (c.an) a platí  

 

lim (an + bn) = lim an + lim bn = A + B

lim (an bn) = lim anlim bn = A - B

lim (anbn) = lim an . lim bn = A . B

lim (can) = c . lim an = c . A

 

 

Důkaz: z definice

(an) a (bn) jsou konvergentní posloupnosti a lim an = A  lim bn = B, z definice tedy plyne

> 0 je dáno, položme  n0=max(nA,nB)  a  A = B = /2

 

1.   | (an + bn) - (B)| = | an - A + b| a| + | bn - B | < A + B =

 

2.   | (an -  bn) - (A - B)| = | an - A + (B - bn) | an - A | + | bn - B | < A + B =

 

3.   posloupnost an je konvergentní, tady je omezená => |an| < K

položme  A = /2K  a B = /2|B|

| (anbn) - (AB)| = | anbn - anB + anB - AB | = | an(bn - B) + B(an - A) | an(bn - B) | + | B(an - A) | = | an|.|(bn - B)|  + |B|.|(an - A) | < A + B = 

 

4.   položme  A = /|c|

| can - cA | = |c|.an - | < c.A =

 


Věta: Každá geometrická posloupnost pro jejíž kvocient q platí |q| < 1 je konvergentní a lim an = 0

Důkaz:  

1.  q = 0  ------>  an = 0  ------>  lim an = 0

2.  q ------>  an = a1 qn - 1  

------>  lim an = lim aqn - 1 = lim a1 1/q . lim qn = a1 1/q . 0 0

 


Věta: Nechť je aritmetická posloupnost s prvním členem a1 a diferencí d, potom platí

an = a1 + (n - 1) d

 

Důkaz: matematickou indukcí

1.  n = 1  ------>  a1 = a1 + (1 - 1) d

1.  n = k  ------>  ak = a1 + (k - 1) d

ak+1 = a1 + (k + 1 - 1) d

ak+1 = a1 + kd  ------> k tomuto chceme dospět

--------------------------------------------------

------>  z definice:    ak+1= ak + d

------>  induk. před:  ak+1= a1 + (k - 1) d + d = a1 + kd

 


Věta: Nechť je aritmetická posloupnost s prvním členem a1 a diferencí d, potom platí

 

Důkaz:  

sn = a1 + a2 + a3 + ... + an

tento součet si přepíšeme dvěma způsoby ...

sn = a1 + (a1+ d) + (a1+ 2d) + (a1+ 3d) + ... + (a1+ (n - 1)d)

sn = (a1+ (n - 1)d) + (a1+ (n - 2)d) + (a1+ (n - 3)d) + ... + (a1+ d) + a1

... a oba řádky sečteme ...

2sn = (2a1+ (n - 1)d) + (2a1+ (n - 1)d) + ... + (2a1+ (n - 1)d)

... a už jen upravit ...

2sn = n(a1+ a1+ (n - 1)d) = n(a1 + an)

 


Věta: Nechť je geometrická posloupnost s prvním členem a1 a kvocientem q, potom platí

an = a1 qn - 1

 

Důkaz: matematickou indukcí

1.  n = 1  ------>  a1 = a1 q1 - 1

1.  n = k  ------>  ak = a1 qk - 1

ak+1 = a1 qk +1 - 1

ak+1 = a1 qk  ------> k tomuto chceme dospět

--------------------------------------------------

------>  z definice:    ak+1= ak q

------>  induk. před:  ak+1= a1 qk - 1 q = a1 qk

 


Věta: Nechť je geometrická posloupnost s prvním členem a1 a kvocientem q, potom platí

 sn = n an                   pokud   q = 1 

        pokud   q

 

Důkaz:  

1. q = 1

sn = a1 + a1 + a1 + ... + a1= n a1

2. q 1

sn = a1 + a2 + a3 + ... + an

tento součet si přepíšeme pomocí vztahu k-tého a prvního členu ...

sn = a1 + (a1 q) + (a1 q2) + (a1 q3) + ... + (a1 qn-1)

... rovnost vynásobíme q ...

sn q = (a1 q) + (a1 q2) + (a1 q3) + ... + (a1 qn-1) (a1 qn)

... a oba řádky od sebe odečteme ...

sn - sn q = a1 - (a1 qn)

... a už jen upravit ...

sn (1 - q) = a1 (1 - qn)

 


Věta: Nechť je geometrická posloupnost pro jejíž kvocient q platí |q| < 1.

Nechť (sn) je posloupnost částečných součtů.

Potom je (sn) konvergentní a platí

 

Důkaz:  

|q| < 1   ---------> (qn) je konvergentní a lim qn = 0

Jak bude tedy vypadat limita posloupnosti (sn) ...

 


   

 

Odvození:

Ze znalosti vzorce (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 víme ...

(n + 1)3 = n3 + 3n2 + 3n + 1

        n3 = (n - 1)3 + 3(n - 1)2 + 3(n - 1) + 1

(n - 1)3 = (n - 2)3 + 3(n - 2)2 + 3(n - 2) + 1

        ...

        23 = 13 + 3.12 + 3.1 + 1

... všechny tyto rovnosti sečteme ...

... a postupně upravíme pomocí již známých vzorců ...