Více k učitelství matematiky na MFF UK

Velkou knihu přírody mohou číst jen ti,
kteří znají jazyk, jímž byla napsána.
Tímto jazykem je matematika


Galileo Galilei

Studium učitelství na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy Vás v tvůrčím prostředí a přátelské atmosféře všestranně připraví na budoucí profesi. Při výuce matematiky se studenti učitelství kombinací fyzika-matematika, fyzika-matematika pro 2. stupeň ZŠ, matematika-deskriptivní geometrie, matematika-informatika seznamují se základními matematickými disciplínami (diferenciální a integrální počet, eukleidovská, analytická, syntetická, projektivní a diferenciální geometrie, algebra a teorie čísel, diskrétní matematika, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, logika a teorie množin apod.), pedagogické dovednosti získávají nejen v předmětech Metody řešení matematických úloh a Didaktika matematiky, ale rozvíjejí je ve výběrových přednáškách a seminářích, resp. při pedagogických praxích na středních i základních školách. O vývoji matematiky a souvislostech nejrůznějšího druhu se dozvídají v Dějinách matematiky. Během studia získávají široké dovednosti při práci s počítačem, zvládají základy programování, práci s textovými editory, matematickým software atd.


Informace o bakalářském a magisterském studiu učitelství matematiky i o navazujícím doktorském studiu a další materiály lze najít na stránce http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/studium.php.

Ukázky obhájených bakalářských a diplomových prací studentů učitelství matematiky jsou dostupné na stránce http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/.


Současně s matematickými znalostmi a dovednostmi získávají studenti učitelství i pedagogicko-psychologické vzdělání, úspěšně rozvíjejí své sociální a komunikativní dovednosti. Fakulta poskytuje široké možnosti výuky cizích jazyků, na všech úrovních se zde vyučuje angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština. Dobří studenti mohou část svého studia absolvovat v zahraničí, nejlepší absolventi mohou na fakultě pokračovat v doktorském studiu.

Velmi cenné je kvalitní „personální zázemí“ Matematicko-fyzikální fakulty, která patří ke špičkovým vědeckým pracovištím. Být v kontaktu s renomovanými a mezinárodně uznávanými odborníky prakticky z libovolného oboru našich disciplín je nespornou výhodou i pro studenty učitelského studia. Studenti se mohou podílet na výzkumu na odborných katedrách a ústavech například formou diplomových prací. Mnozí této možnosti rádi využívají.

Absolventi učitelského studia matematiky naší fakulty nemají problémy s uplatněním v praxi. Mohou nastoupit na střední, resp. základní školy, na nichž je v současné době stálý nedostatek kvalifikovaných učitelů matematiky. Velmi často však nalézají kvalitní místa ve státní sféře i v soukromém sektoru.

Po absolvování magisterského studia je možno na MFF UK pokračovat v doktorském studiu v oboru M8 – Obecné otázky matematiky a informatiky (prezenční forma je čtyřletá, kombinovaná osmiletá). Úspěšné doktorské studium končí obhajobou doktorské disertační práce a udělením titulu Ph.D. Absolventi doktorského studia mohou působit na vysokých školách pedagogického nebo technického zaměření.

Po absolvovaném magisterském studiu je rovněž možno získat titul RNDr. (doktor přírodních věd). Znamená to podrobit se tzv. rigoróznímu řízení v oboru Obecné otázky matematiky a informatiky. Vyžaduje se tzv. rigorózní práce, za niž může být uznána nadstandardní práce diplomová, a ústní rigorózní zkouška.

Studium na MFF UK je perspektivní, je kvalitní přípravou na Vaše budoucí zaměstnání. Je spolehlivým vkladem do Vaší budoucnosti, zárukou dobrých znalostí, flexibility a operačních schopností.

O učitelství deskriptivní geometrie se stará Katedra didaktiky matematiky, jejíž webová stránka je na adrese

http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/