Více k učitelství deskriptivní geometrie na MFF UK

Kdo dobře vnímá přímku a rovinu,
nemá problémy s deskriptivní geometrií.


Gaspard Monge

Při výuce deskriptivní geometrie se studenti učitelství kombinace matematika-deskriptivní geometrie seznamují s různými promítacími metodami, s aplikacemi rovnoběžného i středového promítání (lineární perspektiva, reliéfy, základy fotogrammetrie a kartografie) a poznávají řadu významných ploch technické praxe. Blíže se seznamují s různými typy geometrií – přes eukleidovskou, neeukleidovskou, projektivní, diferenciální, algebraickou až po geometrii počítačovou. Postupně se učí ovládat běžně používaný grafický software (DesignCAD, AutoCAD, Rhinoceros apod.), s jehož pomocí počítačově modelují geometrické plochy, seznamují se též se softwary dynamické geometrie (Cabri II Plus, Cabri 3D, Geogebra apod.). Široký výběr volitelných předmětů umožňuje studentům soustavně prohlubovat jak odborné znalosti, tak dovednosti matematicko-didaktické a v dalších seminářích poznávat sepětí geometrie s praxí (geometrie a architektura, geometrie v práci učitele atd.).Internetová podpora výuky:

Deskriptivní geometrie

Projektivní geometrie

Počítačová geometrie

Algebraická geometrie

Další informace o bakalářském a magisterském studiu učitelství deskriptivní geometrie, o navazujícím doktorském studiu a další materiály lze najít na webové stránce

http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/studium.htm

Ukázky obhájených bakalářských a diplomových prací jsou dostupné na webové stránce

http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/index.php

Studenti učitelství získávají kromě kvalitní odborné přípravy i pedagogicko-psychologické vzdělání a úspěšně rozvíjejí své sociální a komunikativní dovednosti. Mají široké možnosti ve výuce cizích jazyků, na fakultě se totiž na všech úrovních vyučuje angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština. Dobří studenti mohou část svého studia absolvovat v zahraničí, nejlepší absolventi mohou u nás pokračovat v doktorském studiu.

Velmi cenné je kvalitní „personální zázemí“ Matematicko-fyzikální fakulty, která patří ke špičkovým vědeckým pracovištím. Být v kontaktu s renomovanými a mezinárodně uznávanými odborníky prakticky z libovolného oboru našich disciplín je nespornou výhodou i pro studenty učitelského studia. Studenti se mohou podílet na výzkumu na odborných katedrách a ústavech například formou diplomových prací. Mnozí této možnosti rádi využívají.

Absolventi učitelského studia na MFF UK nemají problémy s uplatněním v praxi. Mohou bez problémů nastoupit na místa na středních školách, na nichž je v současné době stálý nedostatek kvalifikovaných učitelů. Velký zájem o ně mají (již v době jejich studia) vysoké školy technického a pedagogického zaměření, lycea, průmyslové školy a gymnázia. Místa nalézají ve státní sféře i v soukromém sektoru.

Po absolvování magisterského studia je možno na MFF UK pokračovat v doktorském studiu v oboru M8 – Obecné otázky matematiky a informatiky (prezenční forma je čtyřletá, kombinovaná osmiletá). Úspěšné doktorské studium končí obhajobou doktorské disertační práce a udělením titulu Ph.D. Absolventi doktorského studia mohou působit na vysokých školách pedagogického nebo technického zaměření.

Po absolvovaném magisterském studiu je rovněž možno získat titul RNDr. (doktor přírodních věd). Znamená to podrobit se tzv. rigoróznímu řízení v oboru Obecné otázky matematiky a informatiky. Vyžaduje se tzv. rigorózní práce, za niž může být uznána nadstandardní práce diplomová, a ústní rigorózní zkouška.

Studium na MFF UK je perspektivní, je kvalitní přípravou na Vaše budoucí zaměstnání. Je spolehlivým vkladem do Vaší budoucnosti, zárukou dobrých znalostí, flexibility a operačních schopností.

O učitelství deskriptivní geometrie se stará Katedra didaktiky matematiky, jejíž webová stránka je na adrese

http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/.