Informace pro zájemce o studium učitelství

Bakalářské studium

Na Matematicko-fyzikální fakultě a ve spolupráci s jinými fakultami UK lze studovat učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů v předepsaných kombinacích. Nejprve je třeba absolvovat bakalářské studium (standardní doba studia 3 roky, státní závěrečná zkouška, titul bakalář - Bc.) v jedné z následujících kombinací.

Na Matematicko-fyzikální fakultě UK (přihláška se podává na MFF UK):

Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK (přihláška se podává na PřF UK):

Ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK (přihláška se podává na FTVS UK):

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK (přihláška se podává na MFF UK):

Navazující magisterské studium

Na absolvované bakalářské studium navazuje dvouoborové magisterské studium (standardní doba studia 2 roky, státní závěrečná zkouška, titul magistr - Mgr.) ve stejných kombinacích, jako je tomu u bakalářského studia. Jedná se tedy o kombinace oborů:

Na Matematicko-fyzikální fakultě UK (přihláška se podává na MFF UK):

V oborech Učitelství matematiky, Učitelství fyziky a Učitelství informatiky absolvent získává aprobaci nejen pro výuku na středních školách, ale také na nižším stupni víceletých gymnázií a na 2. stupni základní školy.

Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK (přihláška se podává na PřF UK):

Ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK (přihláška se podává na FTVS UK):

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK (přihláška se podává na MFF UK):

Celoživotní vzdělávání

Kurzy celoživotního vzdělávání vedou k získání aprobace či rozšíření aprobace o jeden předmět. Kompletní informace lze nalézt na stránkách MFF UK.

Další informace

Možnosti postgraduálního studia

Po absolvovaném magisterském studiu je možno pokračovat v doktorském studiu v programu P4M8 – Obecné otázky matematiky a informatiky (titul Ph.D.). Rovněž je možno se podrobit rigoróznímu řízení (titul RNDr.) ve stejně nazvaném oboru.

Rigorózní řízení — RNDr. (obor Obecné otázky matematiky a informatiky)

Obhájené práce: