Učebnice pro ZŠ a SŠ

Členové Katedry didaktiky matematiky se významnou měrou podílejí na tvorbě učebnic matematiky pro střední i základní školy. Všechny dále uvedené série současně platných učebnic byly vydány v nakladatelství Prometheus, které se specializuje na publikace z matematiky a fyziky a úzce spolupracuje s Jednotou českých matematiků a fyziků.

Učebnice pro čtyřletá gymnázia

Koordinátorem řady jedenácti tematických učebnic matematiky pro čtyřletá gymnázia je doc. L. Boček. Pracovníci KDM figurují jako hlavní autoři či spoluautoři celkem u osmi titulů. Pro úplnost představujeme celou sérii.

Výše uvedenou sérii doplňují tyto sbírky úloh:

Učebnice pro střední odborné školy a střední odborná učiliště

Nemalá autorská účast členů KDM je také v sérii šesti učebnic pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť.

Pro netechnické obory středních odborných škol a středních odborných učilišť je určena čtyřdílná učebnice

Pro dvouleté a tříleté obory středních odborných učilišť je určena třídílná učebnice

Učebnice pro základní školy

Doc. O. Odvárko a doc. J. Kadleček sepsali společně ucelenou řadu dvanácti učebnic pro 2. stupeň základní školy, doplněnou čtyřmi pracovními sešity (sbírkami úloh) pro 6. až 9. ročník a čtyřmi Knížkami pro učitele pro jednotlivé ročníky. 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Koordinátorem další ucelené série učebnic pro 2. stupeň základní školy je doc. J. Bečvář. Hlavní autorkou je dr. A. Šarounová. V jejím kolektivu jsou dr.I. Bušek, J. Mareš, Mgr. J. Růžičková, V. Väterová. Jde o osm učebnic, pro každý ročník jsou určeny dva svazky:

Učebnice pro nižší třídy víceletých gymnázií a pro základní školy

Koordinátorem řady sedmnácti tematických učebnic matematiky pro nižší třídy víceletých gymnázií a pro třídy základních škol s rozšířenou výukou matematiky je doc. J. Bečvář. Autorský kolektiv tvoří RNDr. J. Herman, PaeDr. V. Chrápavá, Mgr. E. Jančovičová a doc. J. Šimša.

Jednotlivé tituly