Co musí (?) obsahovat učebnice

 

Co to čtete, princi? – Slova, slova, slova.

 

 

Nejsem si zcela jist, mám-li k napsání tohoto článku potřebné kompetence, ale myslím si, že jako autor celé řady středoškolských učebnic bych trochu kompetentní být mohl. Chci jím reagovat na sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které od jisté doby klade na učebnice následující požadavek:

 

Učebnice musí obsahovat přehled klíčových kompetencí, k jejichž utváření a rozvíjení přispívá, seznam očekávaných výstupů vzdělávacího oboru, k jejichž dosažení u žáků směřuje, a přehled průřezového tématu (témat) pro žáky.

 

Když mi v nakladatelství vysvětlili, že bez splnění tohoto požadavku neudělí MŠMT žádné učebnici schvalovací doložku a že bych tedy učebnice, jejichž jsem autorem, měl v tomto směru doplnit, propadl jsem mírné depresi. Jak, probůh, přispívají učebnice matematiky k rozvíjení kompetencí k učení, k utváření kompetencí pro  řešení problémů, ke kompetencím komunikativním, sociálním, personálním, občanským a pracovním, ke kompetencím pro matematické aplikace a pro práci s informacemi jinak než tím, že jsou zpracovány tak, aby vyhovovaly hlediskům odborným, metodickým i výchovným? Jsem si skoro jistý tím, že k tomu, aby učebnice u žáků utvářely uvedené kompetence, musí rozvíjet jejich abstraktní a logické myšlení, musí vést žáky ke správnému a srozumitelnému vyjadřování, musí je učit řešit problémy, vést k samostatné a soustavné práci, k porozumění významu matematiky pro praxi, musí žáky motivovat a tak dále a tak dále. Tyto požadavky jsou však nejspíše splněny v každé učebnici, která prošla lektorským řízením, takže mi připadá zbytečné více méně „polopaticky“ vysvětlovat žákům a učitelům, že učebnice tyto úkoly plní. Nebo si na MŠMT myslí, že si toho uživatelé učebnic nevšimnou?

 

A co dále požadavek na zveřejnění očekávaných výstupů učebnice? Nestačí k tomu přečíst si její obsah? Člověk by řekl, že třeba v případě kapitoly „Lineární rovnice a nerovnice o jedné neznámé“ bude očekávaným výstupem to, že žák tyto rovnice a nerovnice bude umět řešit. Divil bych se, kdyby očekávaným výstupem kapitoly „Kvadratická funkce a její graf“ bylo, že žáci zvládnou kotrmelec.

 

A tak přemýšlím, k čemu je ministerský požadavek dobrý. Třeba má, říkám si, upozornit autory učebnic na to, jaké úkoly by učebnice měla plnit a co všechno by měla obsahovat, když ne explicitně, tak aspoň mezi řádky. Nejsou však zkušenosti a teoretické i praktické znalosti autorů dostatečnou zárukou naplnění těchto kompetencí a očekávaných výstupů? Nejsou dostatečnou zárukou recenzenti, kteří jsou ministerstvem schvalováni a kteří svůj posudek vypracovávají podle pokynů ministerstvem určených? Co dává žákům a učitelům to, že si přečtou, jak daná učebnice přispívá k utváření příslušných kompetencí? Pomůže jim to nějak? Nestanou se tyto traktáty po čase něčím, čemu nikdo nebude věnovat žádnou pozornost, a nepřestanou si pak mnozí všímat i některých důležitějších pokynů a rad v učebnicích obsažených? Také by mě zajímalo, jak se vůbec rozpozná, zda daná učebnice požadované kompetence žáků vskutku rozvíjí – není k tomu zapotřebí určitý čas?

 

Mám dojem, že smyslem tohoto opatření je to, aby si ministerstvo mohlo zkontrolovat a odškrtnout, že učebnice příslušné kompetence splňuje, a že tak došlo k dalšímu rozvoji jím řízeného školství. Je však možné, že se mýlím. Požadavek, aby učebnice obsahovaly přehled klíčových kompetencí, k jejichž utváření a rozvíjení obsah učebnice přispívá, povede patrně k tomu, že ze všech žáků a studentů vyrostou občané vzdělaní, svědomití, pracovití, tvořiví a já nevím, jací ještě. A když se stanou předními politiky, budou vědět, že s = vt a nikoli s = v/t, a když to vědět nebudou, tak to alespoň nebudou říkat. A že si politiku, pokud do ní vstoupí, nebudou plést s politikařením a budou ji považovat za službu veřejnosti. A takových „že“ bych mohl vyjmenovat mnohem více.

 

To už se však dostávám na jiné pole, a tak bude nejlepší, když skončím. Raději začnu, když už to na mně chtějí, vytvářet slohová cvičení na téma, jak učebnice, jejichž jsem autorem, přispívají k utváření a rozvíjení všech možných klíčových kompetencí. Doufám, že to budu mít brzy za sebou.

 

 

26. února 2008

Doc. RNDr. Emil Calda, CSc.